Konkurs – wygraj książkę "Jak działa Google"

Zgodnie z obietnicą, mamy dla Was kolejny konkurs! Tym razem będziecie mogli wygrać świetną książkę: "Jak działa Google?", nad którą serwis GeekWeek.pl objął patronat. Mamy do rozdania 5 jej egzemplarzy, więc nie traćcie cennego czasu, przeczytajcie regulamin i natychmiast wyślijcie do nas poprawną odpowiedź na pytanie...

Zgodnie z obietnicą, mamy dla Was kolejny konkurs! Tym razem będziecie mogli wygrać świetną książkę: "Jak działa Google", nad którą serwis GeekWeek.pl objął patronat medialny. Mamy do rozdania 5 jej egzemplarzy, więc nie traćcie cennego czasu, przeczytajcie regulamin i natychmiast wyślijcie do nas poprawną odpowiedź.

Uwaga! Zwycięzcami może być tylko 5 pierwszych osób, które udzielą poprawnej odpowiedzi na pytanie: Co to jest Google Doodle i kiedy powstał pierwszy raz?

Jeśli Wam się nie uda, to od dziś możecie kupić tę świetną książkę w sklepach lub internecie za jedyne 39,99 zł.

 

REGULAMIN KONKURSU SERWISU GEEKWEEK NA SERWISIE FACEBOOK 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.    Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) przeprowadzanego pod adresem https://pl-pl.facebook.com/GeekWeek (dalej „Strona Konkursowa”) Netshare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000277904 posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 115 000,00 zł, o nr identyfikacji podatkowej NIP: 7010063804, REGON: 140904078, (dalej „Organizator”), a niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady Konkursu, uprawnienia Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.

2.    Fundatorem nagród jest Organizator.

3.    Konkurs związany jest z premierą książki “Jak działa Google”.

4.    Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie drogą mailową na adres: redakcja@GeekWeek.pl., które brzmi: „Co to jest Google Doodle i kiedy powstal pierwszy raz?”.

5.    Uczestnikami Konkursu są wszyscy, którzy poprzez stronę serwisu Facebook odpowiedzą na pytanie konkursowe.

6.    Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również stwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

 

ZASADY KONKURSU

 

1.      Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z wytycznymi serwisu Facebooku.

2.      Organizator posiada wszelkie niezbędne prawa uprawniające go do organizacji i przeprowadzenia Konkursu.

3.      Konkurs trwa od 14.09.2016 do 18.09.2016 włącznie. Aby zgłosić się do Konkursu oraz wziąć w nim udział należy:

-        posiadać konto w serwisie Facebook;

-        podać Organizatorowi imię i nazwisko oraz adres e-mailowy,

-        przesłać Organizatorowi, za pomocą serwisu Facebook odpowiedź na pytanie konkursowe, najpóźniej do godziny 24:00 w dniu 18.09.2016 roku.

4.      W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub współpracownicy Organizatora, ich rodziny oraz osoby mogące mieć dostęp do informacji mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na wygraną. Uczestnictwo w Konkursie oraz podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne.

5.      Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

6.      Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w związku z udziałem w Konkursie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, naruszeniem dóbr osobistych lub innych praw.

7.      Organizator zastrzega sobie prawo do przerw lub zakłóceń w poprawnym działaniu Strony Konkursowej, które wynikną z niezależnych od niego przyczyn, (w szczególności siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich, w tym zwłaszcza operatorów sieci telekomunikacyjnych, dostawców energii elektrycznej), a także związanych z niezbędnymi czynnościami konserwacyjnymi.

 

NAGRODY

 

1.      Zwycięzcami Konkursu są osoby, które jako pierwsze udzielą poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe.

2.      Nagrodą w Konkursie jest książka „Jak powstał Google”, którą otrzyma pięć pierwszych osób, które udzielą poprawnej odpowiedzi.

3.      Organizator ogłosi wyniki konkursu, w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu w serwisie Facebook na Stronie Konkursowej.

4.      Informacje o nagrodach dostępne będą na Stronie Konkursowej oraz w siedzibie Organizatora.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.        Regulamin dostępny będzie na Stronie Konkursowej oraz w siedzibie Organizatora.

2.        Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

3.        Fakt wzięcia udziału przez Uczestnika w Konkursie oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzaniem Konkursu, w szczególności wyłonieniem zwycięzców i przyznaniem nagrody. Poza wyżej wskazanymi przypadkami dane osobowe uczestników Konkursu mogą być udostępnione wyłącznie organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do wspomnianych danych na podstawie właściwych przepisów prawa. Uczestnik w każdym czasie może cofnąć wyrażoną zgodę. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika w Konkursie głosowaniu.

4.        Podanie danych osobowych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności.

5.        Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo podania do wiadomości publicznej informacji dotyczących przebiegu i wyników Konkursu.

6.        Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.

7.        Reklamację rozpatruje Organizator. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres Organizatora: Netshare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000277904 posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 115 000,00 zł, o nr identyfikacji podatkowej NIP: 7010063804, REGON: 140904078, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia zwycięzców Konkursu.

8.        Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane umożliwiające kontakt z Uczestnikiem (np.: adres korespondencyjny, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej) a także wskazywać przedmiot reklamacji i okoliczności ją uzasadniające jak również wskazanie czego domaga się Uczestnik.

9.        Netshare Spółka ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych i niezwłocznie poinformować Uczestnika o wyniku postępowania reklamacyjnego w formie elektronicznej chyba że Użytkownik zaznaczył w reklamacji inny sposób powiadomienia.

10.    Użytkownik ma prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym lub w postępowaniu mediacyjnym lub przed sądem polubownym.

11.    Zasady i procedury dostępu do pozasądowego dochodzenia roszczeń określane są odrębnie w przepisach lub dokumentach powołujących instytucje prowadzące taką działalność lub wydanych przez nie aktach wewnętrznych (np. regulaminy, statuty).